Obchodní podmínky

Obsah:

I.Úvodní ustanovení
II.Předmět smlouvy a objednávka
III.Cena, pokuty, faktury
IV.Forma platby
V.Způsob platby
VI.Garance spokojenosti
VII.Odpovědnost za obsah webu
VIII. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webových stránkách www.pohovorjehra.cz a www.perfektnizivotopis.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej produktů a služeb na webových stránkách www.pohovorjehra.cz a www.perfektnizivotopis.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr.Marta Nesbitt. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Předměty smlouvy jsou informačními produkty. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou produktu nebo služby na www.pohovorjehra.cz a www.perfektnizivotopis.cz přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej těchto produktů a služeb:

On-line kurz Jak napsat perfektní životopis

Osobní konzultace

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránkách produktů www.pohovorjehra.cz a www.perfektnizivotopis.cz

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.pohovorjehra.cz a www.perfektnizivotopis.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit ze strany kupujícího lze dle bodu VI. těchto Obchodních podmínek.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury

Cena: Na stránkách produktů a služeb na www.pohovorjehra.cz a www.perfektnizivotopis.cz jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.

Smluvní pokuta: Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. V případě platby bankovním převodem prodávající nejdříve vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu – daňový doklad.

Článek IV. – Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře. Možnost koupě na splátky není.

Článek V. – Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

Článek VI. – Garance spokojenosti

Na produkt On-line kurz Jak napsat perfektní životopis se vztahuje záruka spokojenosti a garance vrácení peněz. Pokud kupující do 30 dnů od zaplacení usoudí, že není s kurzem a přidanými bonusy, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: marta.nesbitt@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Článek VII. – Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. 2. 2014. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.

Leave A Response

* Denotes Required Field